Artykuły przesyłane do Konińskich Studiów Językowych poddawane są anonimowej recenzji przez co najmniej dwoje specjalistów w danej dziedzinie. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review), a recenzenci są niezależni (pochodzą spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor). Jeśli wyniki tak przeprowadzonej recenzji nie są jednoznaczne, wyznaczany jest dodatkowy recenzent, który niezależnie ocenia określony manuskrypt. Procedura ta obowiązuje zarówno w przypadku zwykłych, jak i tematycznych wydań czasopisma.

Autorzy otrzymują informację o przyjęciu, odrzuceniu lub konieczności wprowadzenia zmian w artykule przez jego publikacją w przeciągu trzech miesięcy od jego złożenia.

Formularz recenzji do Konińskich Studiów Językowych można pobrać tutaj.