W czasopiśmie Konińskie Studia Językowe publikujemy wcześniej niepublikowane artykuły związane z szeroko pojętą problematyką językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego. Mogą to być teksty opisujące wyniki przeprowadzonych badań empirycznych, kontrybucje o charakterze teoretycznym czy dydaktycznym, jak również recenzje książek.

Nadsyłane teksty powinny mieć od 6000 do 8000 słów, a recenzje do 1000 słów. Teksty należy zamieścić na platformie: https://ojs.academicon.pl/index.php/ksj/about/submissions

Każdy nadesłany artykuł przedstawiony zostanie do anonimowej recenzji zewnętrznej, która dokonana zostanie przez dwóch specjalistów w zakresie danej tematyki. Informacja o przyjęciu artykułu, jego odrzucenia bądź też konieczności dokonania niezbędnych poprawek zostanie przesłana w przeciągu trzech miesięcy od momentu złożeniu artykułu. Wstępnym warunkiem przekazania artykułu recenzentom jest spełnienie podanych poniżej wymogów formalnych:

Pliki z artykułami powinny być zapisane w postaci plików RTF lub Word for Windows (wersja 2003 lub nowsza). W przypadku zastosowania skomplikowanej grafiki lub symboli fonetycznych, prosimy o dołączenie tekstu w formacie PDF. Do każdego tekstu należy dołączyć abstrakt na 150-200 słów, 5 słów kluczowych (maksymalnie) oraz notkę biograficzną o autorze tekstu na około 100 słów. Prosimy również o załączenie osobnej strony tytułowej, gdzie obok tytułu artykułu znajdą się imię i nazwisko autora/autorów, afiliacja, email i adres pocztowy. Tytuł powinien również znaleźć się na początku tekstu, przed abstraktem, ale bez informacji o autorze/autorach.

Nadesłane teksty muszą odpowiadać standardowi edytorskiemu APA 7 (American Psychological Association): 

APA 7 dla tekstów w języku angielskim

APA 7 dla tekstów w języku polskim

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w Konińskich Studiach Językowych (KSJ) zobowiązani są wypełnić, podpisać i odesłać na adres wydawcy Umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworu, z upoważnieniem do udzielania sublicencji CC.
Zgodnie z tą umową, autorzy tekstów publikowanych w Konińskich Studiach Językowych udzielają Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu i autoryzują użycie sublicencji Creative Commons zgodnej z Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Autorzy zachowują prawo do pełnego dysponowania Utworem.

Dodaj komentarz