ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ KONIŃSKICH STUDIÓW JEZYKOWYCH

Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawcę przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE)

OBOWIĄZKI WYDAWCY

Decyzje dotyczące publikacji

Redaktor Naczelny jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które manuskrypty dostarczone do wydawnictwa zostaną opublikowane, Decyzje podejmowane przez Redaktora Naczelnego odnośnie przyjęcia albo odrzucenia artykułu oparte są na istotności, oryginalności, przejrzystości, a także stosowności artykułu w odniesieniu do tematyki czasopisma.

Uczciwość

Na opinię Redaktora Naczelnego oraz recenzentów, którzy dokonują ewaluacji manuskryptów ze względu na ich zawartość, nie może mieć wpływu pochodzenie, etniczność, płeć, orientacja seksualna, przekonania religijne, narodowość, bądź też polityczna ideologia autora.

Poufność

Redaktor Naczelny i członkowie rady wydawniczej muszą zadbać o całkowitą poufność dostarczonych materiałów. Redaktor Naczelny i rada wydawnicza nie mogą ujawniać żadnych informacji na temat dostarczonych manuskryptów nikomu oprócz autora, recenzentów, doradców wydawniczych i wydawcy.

Ujawnienie danych i konflikt interesów

Nieopublikowane materiały umieszczone w dostarczonych manuskryptach nie mogą być użyte przez Redaktora Naczelnego i członków rady wydawniczej we własnych badaniach bez uzyskania zgody od autora manuskryptu.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Uzupełnienie decyzji wydawniczych

Proces niezależnych recenzji stanowi uzupełnienie ostatecznych rozstrzygnięć Redaktora Naczelnego i zespołu wydawniczego podczas podejmowania decyzji wydawniczych i pomaga autorom w udoskonaleniu manuskryptów.

Szybkość recenzji

Recenzenci, którzy czują się nieprzygotowani do dokonania recenzji manuskryptu, bądź też wiedzą, że szybka recenzja będzie niemożliwa powinni skontaktować się z Redaktorem Naczelnym w celu rezygnacji z recenzowania artykułu.

Poufność

Każdy manuskrypt który zostanie przekazany do recenzji powinien być traktowany z zachowaniem całkowitej poufności. Nie mogą być udostępniane i omawiane z innymi osobami, z wyjątkiem sytuacji zaakceptowanych przez Redaktora Naczelnego.

Standardy Obiektywizmu

Recenzje powinny zostać wykonane obiektywnie. Osobisty krytycyzm autora recenzji jest niedopuszczalny. Recenzenci powinni przekazywać swoje uwagi w sposób przejrzysty i konstruktywny. 

Identyfikacja wykorzystanych źródeł

Recenzenci powinni rozpoznać materiały, które nie zostały zacytowane przez autora artykułu. Jakakolwiek zbieżność lub podobieństwo między manuskryptem a innymi publikacjami musi być natychmiast zgłaszane do Redaktora Naczelnego.

Ujawnienie danych i konflikt interesów

Wszelkie istotne informacje i pomysły, które zostały uzyskane w trakcie recenzji muszą pozostać poufne i nie mogą być wykorzystane dla prywatnych korzyści recenzenta. Recenzenci nie powinni recenzować manuskryptów, które wywołują konflikt interesów wynikający ze współzawodnictwa, współpracy, jak i innych związków z którymkolwiek z autorów bądź instytucji związanych z manuskryptem.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy prezentacji materiału

Autorzy manuskryptów powinni zadbać o dokładny opis wykonanej pracy, a także rzetelną informację na temat jej istotności. Uzyskane dane powinny zostać przedstawione w sposób miarodajny. Manuskrypt powinien zawierać istotne detale i odniesienia, które pozwolą innym na replikacje badania. Dane, które są nieprawdziwe bądź też świadomie przedstawione w nierzetelny sposób uznawane są za nieetyczne zachowanie i są niedozwolone.

Dostęp do danych i retencja

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie zebranych danych w postaci nieprzetworzonej, dla potrzeb analizy wydawniczej, a także powinni być przygotowani na zapewnienie publicznego dostępu do danych przez określony okres czasu po publikacji ich artykułu.

Oryginalność pracy i Plagiat

Autorzy powinni zadbać o całkowitą samodzielność i autentyczność swojej publikacji. Jeżeli wykorzystali pracę i słowa innych autorów powinni je zacytować.

Działania Antyplagiatowe

 W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo przestrzega ustanowionych procedur podczas ewaluacji zgłoszonych artykułów i wykorzystuje system antyplagiatowy Plagat.pl.

Plagiat.pl zapewnienia wydawcy profesjonalne wsparciew przeciwdziałaniu plagiatom i  innym formom niedopuszczalnych zachowań. System jest wysokiej jakości narzędziem służącym do porównywania dokumentów z istniejącą bazą danych publikacji akademickich uzyskanych od niezliczonej ilości wydawców.

Wielokrotne, odrzucane, lub równoległe publikacje

Autorzy nie powinni składać manuskryptów opisujących w zasadzie to samo badanie w więcej niż jednym czasopiśmie lub innej pierwotnej publikacji. Zgłaszanie tego samego manuskryptu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie i jest niedopuszczalne.

Identyfikacja wykorzystanych źródeł

Odpowiednie odniesienie się do pracy innych osób musi być surowo przestrzegane. Autorzy powinni cytować publikacje, które przyczyniły się do powstania artykułu.

Współautorstwo artykułu

Liczba autorów powinna być ograniczona do tych osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do, zaprojektowania treści artykułu, jego wykonania, a także dokonania interpretacji uzyskanych danych opisanych w badaniu. Wszystkie takie osoby powinny zostać wymienione jako współautorzy.

Główny autor powinien zadbać o to żeby wszyscy istotni współautorzy zostali wymienieni a wszyscy nieistotni współautorzy zostali pominięci w artykule, a także żeby wszyscy współautorzy zapoznali się i zatwierdzili końcową wersję artykułu i wyrazili zgodę na jego publikację.

Istotny błąd w opublikowanym artykule

Jeżeli autor odkryje istotny błąd, bądź też nieścisłość w swoim już opublikowanym artykule, jego/jej obowiązkiem jest jak najszybciej powiadomić redakcję czasopisma, a także współpracować z Redaktorem Naczelnym w celu usunięcia błędu i poprawy treści artykułu.