Studia językowe od wielu lat stanowią istotny i intensywnie rozwijający się nurt działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Nauk Stosowanych (wcześniej: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej) w Koninie. Od wielu lat organizowane przez Uczelnię konferencje przyciągają specjalistów w zakresie badania języków z Polski i z zagranicy, a Konin jest rozpoznawalnym ośrodkiem naukowym na mapie Polski.

Rosnące zainteresowanie studiami językowymi oraz owocna współpraca z badaczami z całego świata przyczyniły się  do powstania czasopisma Konińskie Studia Językowe, które służy wymianie refleksji naukowej pomiędzy badaczami zajmującymi się różnymi językami; Językami publikacji w KSJ są języki polski i angielski. Publikowane są również numery specjalne w innych językach kongresowych.

KSJ stanowi przedsięwzięcie długofalowe, a skuteczność realizacji celu, jakim jest stworzenie forum wymiany myśli i refleksji nad wielowymiarowym, międzydyscyplinarnym podejściem do badania języka, zależy w dużej mierze od aktywnego udziału środowiska polskich językoznawców oraz badaczy języka w kształtowaniu zawartości prezentowanych artykułów.